Home

De Vereniging van Pensioengerechtigden en Postactieven van Gasunie en GasTerra, afgekort VGGasunie, stelt zich ten doel de behartiging van de materiële en immateriële belangen van haar leden. Binnen deze doelstelling heeft de commissie Pensioen en Zorg, afgekort P&Z, de taak om uitvoering te geven aan die behartiging van materiële belangen van de leden m.b.t. pensioenaanspraken, uitkeringsaanspraken en zorgverzekeringen.

De afdelingen Noord, Oost, Zuid en West hebben de taak uitvoering te geven aan de immateriële belangenbehartiging. Zij organiseren met name sport-, ontspannings-, en culturele activiteiten; ook verzorgen zij enige maatschappelijke taken.

Leden van de vereniging zijn gewezen werknemers van Gasunie en GasTerra met een ingegaan ouderdoms- of invaliditeits-pensioen van de Stichting Pensioenfonds Gasunie of diegenen die een regeling vervroegde uitdiensttreding genieten van Gasunie of GasTerra. Alsmede nabestaanden of andere rechthebbenden, die pensioen ontvangen.

Voorts geeft de vereniging een periodiek nieuwsmagazine uit. De vereniging is aangesloten bij de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door informatie en advies aan de leden te verstrekken, kontakten te onderhouden met Gasunie, GasTerra, en het Pensioenfonds van Gasunie, alsmede door samen te werken met andere verenigingen en organisaties.

De vereniging telt ca. 1000 leden, zo’n 60 % van het maximaal mogelijke ledental.