Home

Om verder te gaan kunt u gebruik maken van de hiernaast vermelde onderwerpen

Introductie:

De Vereniging van Pensioengerechtigden en Postactieven van Gasunie, afgekort VGGasunie, stelt zich ten doel de behartiging van de materiële en immateriële belangen van haar leden.
Binnen deze doelstelling heeft de afdeling Pensioen en Zorg, afgekort P&Z, de taak om uitvoering te geven aan die behartiging van materiële belangen van de leden m.b.t. pensioenaanspraken, uitkeringsaanspraken en zorgverzekeringen.
De afdelingen Noord, Oost, Zuid en West hebben de taak uitvoering te geven aan de immateriële belangenbehartiging. Zij organiseren met name sport-, ontspannings-, en culturele activiteiten; ook verzorgen zij enige maatschappelijke taken.

Voorts geeft de vereniging een periodiek nieuwsmagazine uit.
De vereniging is aangesloten bij de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

Leden van de vereniging zijn gewezen werknemers van Gasunie en GasTerra met een ingegaan ouderdoms- of invaliditeitspensioen van de Stichting Pensioenfonds Gasunie of diegenen die een regeling vervroegde uitdiensttreding genieten van Gasunie of GasTerra, alsmede nabestaanden of andere rechthebbenden, die pensioen ontvangen.
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door informatie en advies aan de leden te verstrekken, kontakten te onderhouden met Gasunie, GasTerra, en het Pensioenfonds van Gasunie, alsmede door samen te werken met andere verenigingen en organisaties.

Voor verdere gegevens wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

De vereniging telt ca. 1100 leden, zo’n 85% van het maximaal mogelijke ledental.